امروز هم مسیرهای دست به سنگ خوبی رو طی کردیم و هم از دیدن یه رنگین کمان زیبا لذت بردیم