هوس بازان ، کسی را که زیبا میبینند دوست دارند اما عاشقان کسی را که دوست دارند ، زیبا میبینند