سائلی پرسید از چه  میزنی محکم بر روی سینه ات؟

گفتم او را  ، من بدین سینه زدن ، خانه تکانی میکنم

 

شیرخوارگان حسینی.....


 

چیست بهشتم؟ فقط ، دیدن روی حسین.....