برنامه امروز کوهنوردی همکارانم در شهرداری ، به مشاهده ی ماه گرفتگی اختصاص داشت. چند عکس در این رابطه تقدیم میشه.