صبح امروز به کنار زاینده رود رفتم تا چند عکس از پرندگان مهاجر بگیرم. به برکت سیاستهای غلط دولتمردان و دستکاری در نحوه تقسیم آب زاینده رود ، این بزرگترین رود مرکزی ایران روی به نابودی گذاشته و دیگه بعیده شکوه گذشته ی خودش رو دوباره بدست بیاره. دلم برای پرندگان بسیار زیبایی که به رسم صدها ساله ، اصفهان و حاشیه ی رودخونه رو برای توقف و مهاجرت انتخاب میکنند میسوزه...... مردم البته دیگه به خشک بودن زاینده رود و جوشان بودن چشمه ی چشمها عادت کردند.....