ای مظهر احد هو یا علی مدد

ای محرم صمد هو یا علی مدد

ای شاه ذورشد (zurashad) هو یا علی مدد

ای میر معتمد هو یا علی مدد

الله را اسد هو یا علی مدد

جان از تو صیقلی یا مرتضی علی

دل از تو منجلی یا مرتضی علی

یا والی الولی یا مرتضی علی

ای ذات تو علی یا مرتضی علی

ای یاد تو مدد هو یا علی مدد

یا رب چو بر پرد مرغ روان من

گردد به زیر خاک آن دم مکان من

از این سخن مباد افتد زبان من

خواهم که تا به حشر باشد بیان من

پیوسته در لحد هو یا علی مدد

والشمس و الضحی یعنی به روی تو

واللیل اذا سجی یعنی به موی تو

در دل صغیر را هست آرزوی تو

خواهد که سر نهد بر خاک کوی تو

فارّد لما ارد هو یا علی مدد

(شعر از : مرحوم صغیر اصفهانی)