بازار قدیمی نایین...... بازاری که فقط پوسته ای از شکوه گذشته ی آن باقی مانده است..... بازاری که پوسته ی ظاهری آن را برای بازدید گردشگران مرتب کرده اند اما فقط چند متر آنسوتر ، خرابی است و خرابه هایی برای معتادان و......