طبیعت زیبا ، مسحور کننده و مینیاتوری صفه...... بهشت همین نزدیکی است...... درست زیر پای ما.....