درختان گردو در پایین دست پناهگاه کرکس

 

بر فراز قله