ساعت 16:30 ستاد استهلال. تا این ساعت هنوز گزارشی دریافت نشده. از ساعاتی دیگر تماس با رصدگران رو شروع میکنیم. در خود ستاد هم مقارن غروب خورشید برای رویت با دوربینهای 20 در 80 تلاش خواهیم کرد.