امروز هم مثل چند جمعه اخیر ، صبح نسبتا" زود به کنار زاینده رود رفتم..... تنها نشستم و دقایقی چند نظاره گر پرندگان شدم.......