جواهری در قصر

من مانده ام تنهای تنها ، من مانده ام تنها میان سیل غمها....

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست ، به هوای سر کویش بزنم بال و پری