امروز برای زیارت اهل قبور رفته بودیم باغ رضوان. چند دقیقه بین قبرها قدم زدم و به عکسهای خاموش و سنگهای سرد نگاه کردم. همینجوری دنبال عکس و یا سنگ کسی میگشتم که سال تولدش با من یکی باشه ، اما پیدا نکردم....

امروز هم برای پنجمین بار اومدم کنار زاینده رود تا از پرنده ها عکس بگیرم. این دفعه بعد از ظهر اومدم و تا موقع غروب هم موندم. سه تا عکس نمونه ای از کارهای امروزه.