وقتی آش اونقدر شور میشه که صدای آشپز هم درمیاد باید نگران شد.

آقای شریعتمداری مدیر مسول روزنامه کیهان در مورد فیلم ملاقات آقای رییسی با امیر تتلو گفته:

حرکت آقای رییسی بسیار اشتباه بود. دلم میخواست زمین دهان باز میکرد اما فیلم ایشان با آن خواننده زیرزمینی را هرگز نمی دیدم. هیچگاه اصولگرایان را تا این حد درمانده ندیده بودم.

قضاوت دیگر با شما