هر نفسی که فرو میرود ممد (Momedd) حیات است و چون برآید مفرح ذات.....

الان دو روزه که ارتباط زیادی با این کلام سعدی شیرین سخن برقرار کردم. از روز پنجشنبه دچار مشکلی در تنفس طبیعی شدم که خیلی اذیتم کرده. اصلا" حس خوبی ندارم. تازه دارم درک میکنم که ممد حیات یعنی چی.