خیلی وقتها در ذهن و خیال ، به سفرهای دور و به محلهای دست نیافتنی میرم ؛ اما امروز ، در عالم واقعیت ، با سر زدن به یک نشونی خاطره انگیز قدیمی ، پروازی به گذشته داشتم.....

هیچ چیزی نمیشه گفت. فقط متحیر از این خیالات هستم که چگونه اعجاب انگیز ، رویایی و شیرین ، جامه ی واقعیت به خود گرفتند ، هر چند که عمر برخی از آنها کوتاه بود..........