از هنگام اذان مغرب دیروز ، هفته ی آخرینها آغاز شد. آخرین شب چهارشنبه ی ماه رمضان ، آخرین چهارشنبه ، آخرین پنجشنبه ...... این 7 روز ، ایام وداع با ماه رمضان است. در این هفته هر چه به پیش میروم ، دلتنگیهایم بیشتر و بیشتر میشود...... از لحظه اذان مغرب دوشنبه ی هفته ی آینده ، شمارش آخرین روزها ، به شمارش آخرین ساعتها تبدیل میشود...... چه حالی خواهم داشت در آخرین سحر ماه رمضان؟

 

ایکاش زمان به این سرعت سپری نمیشد.

میهمانی ویژه و خاص الهی در حال پایان است.......