روزهایی که کار زیاد دارم ، جزو بهترین روزهام میشند. دوست دارم اونقدر درگیر کار بشم که ییهو وقتی سرم رو بلند میکنم ببینم همه ی همکارام رفتن خونه و من تنها موندم. البته نمیخوام خودم رو الکی مشغول کنم ؛ منظور کارای درست و حسابیه.

شاید از چند روز دیگه فعالیت در یه کار دیگه رو هم تجربه کنم. کاری که بی ارتباط با تجارت نیست و میخوام تجربیاتم رو در این زمینه بکار بگیرم و ببینم چقدر توی اینکار میتونم موفق باشم