چند روزه که خوابهای پریشان می بینم ؛ خوابهایی که نمیدونم چرا دارم میبینم و از قرار گرفتن در این حال و هوا ناراحتم. و عجیبه که در همین روزها ، دوستانم هم خواب مرا میبینند و تماس میگیرند که " فلانی ؛ صدقه بده خواب بدی برات دیدیم ".

 

نمیدونم چه تقدیری در انتظارمه......تا یار که را خواهد و میلش به چه باشد

 

علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون