این عکس رو شامگاه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۸۵ در اصفهان و از هلال ماه محرم و مقارنه اون با سیاره ناهید گرفتم.