صبح امروز فرصت کوتاهی داشتم تا دقایقی در کنار زاینده رود باشم. حجم آب رودخونه بشدت کم شده و جزیره های کوچک و بزرگی داره وسط آب پدید میاد. علیرغم این کم آبی ، هنوز مهمانان مهاجر زاینده رود در اینجا حضور دارند و جمعبت مشتاق رو برای تماشای خودشون فرا میخونند.