چک چک باران و تابان مهر رخشان ؛

 

لغزش اشکی زلال و جان پر از نور  یزدان ؛

 

از زمین تا آسمانها می پرانت....