بخش خبر 21 رسانه ملی دوشنبه 8/4/88 : با رد تمام شکایتهای مطرح شده ، نتیجه انتخابات تایید شد.

 

 

 

تاریخ عکاسی : دوشنبه 8 /4/88