شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها