شرم حضور.....

 

 

 

 

خلوت انس.....

 

 

 

 

از هر طرف تیر دعا کرده ام روان

شاید در این میانه ، یکی کارگر شود

 

 

 

 

در سویدای دل پاکان.....

 

 

 

 

رقص عشق.....

 

 

 

طره.....

 

 

 

در پیچ و خم عشق.....

 

 

 

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست......