امروز برام آجیل مشکل گشا آوردند ، اما درب پلاستیک این آجیل هم ، با مشکل باز شد و بیشترش ریخت روی زمین ......