آمدم ، آمدی ، آمد.... آمدیم ، آمدید ، آمدند

دارم ، داری ، دارد.... داریم ، دارید ، دارند

هستم ، هستی ، هست.... هستیم ، هستید ، هستند

....

....

....

رفتم ، رفتی ، رفت.... رفتیم ، رفتید ، رفتند

داشتم ، داشتی ، داشت.... داشتیم ، داشتید ، داشتند

بودم ، بودی ، بود.... بودیم ، بودید ، بودند

 

به همین سادگی..... به همین سرعت