اماما ؛ هنوز به تو و به آرمانهایت ایمان دارم ؛ هنوز دل در گرو مهر و محبتت دارم ؛ هنوز به تو عشق می ورزم.....