ما همه از شهر و شهریان به ستوهیم

ما همه یاران سر نهاده به کوهیم

 

ما همه آزادگان و زنده دلانیم

عاشق زیبایی و صفای جهانیم

 

 

 

ما همه در کوه همچو رود روانیم

زنده دل و تازه جان ، همیشه جوانیم

 

ما همه سر تا به پا امید و نویدیم

ما به تن کوه روح تازه دمیدیم

 

همره ما ای جوان همیشه روان باش

با نفس کوه ، شادمان و جوان باش

 

( شعر از : فریدون مشیری )