نام این دیار آتشگاه است اما هر چه میبینی و میشنوی ، زلال آب است و ترانه ی آبشارها