دوازده عکس دیگر از برنامه ی سفر به آتشگاه نشون دهنده ی مسیری است که طی کرده ایم. همانطور که قبلا" گفتم شرایط نور برای عکاسی مناسب نبود. ایرادهای موجود رو به بزرگی خودتون ببخشید.