چند عکس از مسافرت اخیرم به شمال کشور


موج 1

 

 

 

 

 

 

 

موج 2

 

 

 

موج 3

 

 

 

موج 4

 

 

 

سبز در سبز

 

 

 

 

نیایش شامگاهی