گل نیلوفر رو بخاطر طراوت صبحگاهیش و برگهای زیباش که به شکل قلب است خیلی دوست دارم.


هر سال توی باغچه این گل رو هم خودم میکارم و هم تعدادی از بذرهای نیلوفر که از سال قبل در باغچه پراکنده شده رشد میکنند. با هر نگاه به این گل زیبا ، یه موضوع و یه منظر جدید جلوی چشمام قرار میگیره که سعی میکنم اونها رو در قالب تصویر ، به نمایش دربیارم...