کرمهای لوله ای از زیباترین جانوران آکواریم آب شور هستند. در عکسهای زیر مراحل باز شدن یکی از این کرمها رو میبینید.