زمستون که میشه ، ارتفاع خورشید کم است و موقع غروب ، نور خورشید تا انتهای خونه ی ما رو روشن میکنه. سال گذشته در چنین روزهایی بیمار بودم و نمیتونستم حرکت کنم. توی همون بستر بیماری چند تا عکس گرفتم که جزو بهترین کارهای عکاسیم شد. امروز غروب هم به یاد اون موقع ، دست به دوربین شدم.....