وصف حالی از زبان لسان الغیب...

در همهدیر مغان نیست چو من شیدایی

خرقهجایی گرو باده و ، دفتر جایی

 

دل کهآیینه شاهیست غباری دارد

از خدامی‌طلبم صحبت روشن رایی

 

کرده‌امتوبه به دست صنم باده فروش

که دگرمی نخورم بی رخ بزم آرایی

 

نرگس ارلاف زد از شیوه ی چشم تو ، مرنج

نرونداهل نظر از پی نابینایی

 

شرح اینقصه مگر شمع برآرد به زبان

ور نهپروانه ندارد به سخن پروایی

 

جوی‌هابسته‌ام از دیده به دامان ، که مگر

در کنارمبنشانند سهی بالایی

 

کشتیباده بیاور که مرا بی رخ دوست

گشت هرگوشه ی چشم ، از غم دل ، دریایی

 

سخن غیرمگو با من معشوقه پرست

کز وی وجام می‌ام نیست به کس پروایی

 

اینحدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت

بر درمیکده‌ای با دف و نی ترسایی

 

گرمسلمانی از این است که حافظ دارد

آه اگراز پی امروز بود فردایی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید