بیانیه ی جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف ، همیشه بعنوان مرکز پرورش استعدادهای ناب و درخشان علمی کشور مطرح بوده است. تعدادی از اساتید این داشنگاه اخیرا" بیانه ای صادر کرده اند که خواندنی و قابل توجه است. حرف این افراد را نمی توان عوامانه ، بدون پشتوانه ی علمی و فریب انتخاباتی نامید.

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=49456

/ 0 نظر / 2 بازدید