ترجمه خطبه فدکیه

حمد و سپاسخداى را برآنچه ارزانى داشت، و شکر او را در آنچه الهام فرمود، و ثنا و شکر بر اوبر آنچه پیش فرستاد، از نعمتهاى فراوانى که خلق فرمود و عطایاى گسترده‏اى که اعطاکرد، و منّتهاى بى‏شمارى که ارزانى داشت، که شمارش از شمردن آنها عاجز، و نهایت آناز پاداش فراتر، و دامنه آن تا ابد از ادراک دورتر است، و مردمان را فراخواند، تابا شکرگذارى آنها نعمتها را زیاده گرداند، و با گستردگى آنها مردم را به سپاسگزارىخود متوجّه ساخت، و با دعوت نمودن به این نعمتها آنها را دو چندان کرد.

و گواهى مى‏دهم که معبودى جز خداوند نیست و شریکى ندارد، کهاین امر بزرگى است که اخلاص را تأویل آن و قلوب را متضمّن وصل آن ساخت، و در پیشگاهتفکر و اندیشه شناخت آن را آسان نمود، خداوندى که چشم‏ها از دیدنش بازمانده، وزبانها از وصفش ناتوان، و اوهام و خیالات از درک او عاجز مى‏باشند.
موجودات راخلق فرمود بدون آنکه از ماده‏اى موجود شوند، و آنها را پدید آورد بدون آنکه ازقالبى تبعیّت کنند، آنها را به قدرت خویش ایجاد و به مشیّتش پدید آورد، بى‏آنکه درساختن آنها نیازى داشته و در تصویرگرى آنها فائده‏اى برایش وجود داشته باشد، جزتثبیت حکمتش و آگاهى بر طاعتش، واظهار قدرت خود،و شناسائى راه عبودیت و گرامى داشتدعوتش، آنگاه بر طاعتش پاداش و بر معصیتش عقاب مقرر داشت، تا بندگانش را از نقمتشبازدارد و آنان را بسوى بهشتش رهنمون گردد.
و گواهى مى‏دهم که پدرم محمّد بندهو فرستاده اوست، که قبل از فرستاده شدن او را انتخاب، و قبل از برگزیدن نام پیامبرىبر او نهاد، و قبل از مبعوث شدن او را برانگیخت، آن هنگام که مخلوقات در حجاب غیبتبوده، و در نهایت تاریکى‏ها بسر برده، و در سر حد عدم و نیستى قرار داشتند، او رابرانگیخت بخاطر علمش به عواقب کارها، و احاطه‏اش به حوادث زمان، و شناسائى کاملش بهوقوع مقدّرات.

اورا برانگیخت تا امرش را کامل و حکم قطعى‏اش را امضا و مقدّراتش را اجرا نماید، و آنحضرت امّتها را دید که در آئینهاى مختلفى قرار داشته، و در پیشگاه آتشهاى افروختهمعتکف و بت‏هاى تراشیده شده را پرستنده، و خداوندى که شناخت آن در فطرتشان قراردارد را منکرند.
پس خداى بزرگ بوسیله پدرم محمد صلى اللَّه علیه و آلهتاریکى‏هاى آن را روشن، و مشکلات قلبها را برطرف، و موانع رؤیت دیده‏ها را از میانبرداشت، و با هدایت در میان مردم قیام کرده و آنان را از گمراهى رهانید، و بینایشانکرده،و ایشان را به دین استوار و محکم رهنمون شده، و به راه راست دعوت نمود.
تاهنگامى که خداوند او را بسوى خود فراخواند، فراخواندنى از روى مهربانى و آزادى ورغبت و میل، پس آن حضرت از رنج این دنیا در آسایش بوده، و فرشتگان نیکوکار درگرداگرد او قرار داشته، و خشنودى پروردگار آمرزنده او را فراگرفته، و در جوار رحمتاو قرار دارد، پس درود خدا بر پدرم، پیامبر و امینش و بهترین خلق و برگزیده‏اش باد،و سلام و رحمت و برکات الهى براو باد.

آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلام رو به مردمکرده و فرمود:
شما اى بندگان خدا پرچمداران امر و نهى او، و حاملان دین و وحىاو، و امینهاى خدا بر یکدیگر، و مبلّغان او بسوى امّتهایید، زمامدار حق در میان شما بوده، و پیمانى است که از پیشاپیش بسوى تو فرستاده، و باقیمانده‏اى استکه براى شما باقى گذارده، و آن کتاب گویاى الهى و قرآن راستگو و نور فروزان و شعاعدرخشان است، که بیان و حجّتهاى آن روشن، اسرار باطنى آن آشکار، ظواهر آن جلوه‏گرمى‏باشد، پیروان آن مورد غبطه جهانیان بوده، و تبعیّت از او خشنودى الهى را باعثمى‏گردد، و شنیدن آن راه نجات است. بوسیله آن مى‏توان به حجّتهاى نورانى الهى، وواجباتى که تفسیر شده، و محرّماتى که از ارتکاب آن منع گردیده، و نیز به گواهیهاىجلوه‏گرش و برهانهاى کافیش و فضائل پسندیده‏اش، و رخصتهاى بخشیده شده‏اش و قوانینواجبش دست یافت.  پس خداى بزرگ ایمان را براى پاک کردن شما از شرک، و نماز رابراى پاک نمودن شما از تکبّر، و زکات را براى تزکیه نفس و افزایش روزى، و روزه رابراى تثبیت اخلاص، و حج را براى استحکام دین، و عدالت‏ورزى را براى التیام قلبها، واطاعت ما خاندان را براى نظم یافتن ملتها، و امامتمان را براى رهایى از تفرقه، وجهاد را براى عزت اسلام، و صبر را براى کمک در بدست آوردن پاداش قرار داد.

وامر به معروف را براى مصلحت جامعه، و نیکى به پدر و مادر را براى رهایى از غضبالهى، و صله ارحام را براى طولانى شدن عمر و افزایش جمعیت، و قصاص را وسیله حفظخونها، و وفاى به نذر را براى در معرض مغفرت الهى قرار گرفتن، و دقت در کیل و وزنرا براى رفع کم‏فروشى مقرر فرمود.  و نهى از شرابخوارى را براى پاکیزگى از زشتى،و حرمت نسبت ناروا دادن را براى عدم دورى از رحمت الهى، و ترک دزدى را براىپاکدامنى قرار داد، و شرک را حرام کرد تا در یگانه‏پرستى خالص شوند.  پس آنگونهکه شایسته است از خدا بترسید، و از دنیا نروید جز آنکه مسلمان باشید، و خدا را درآنچه بدان امر کرده و از آن بازداشته اطاعت نمائید، همانا که فقط دانشمندان از خاکمى‏ترسند.

آنگاه فرمود:
اى مردم! بدانید که من فاطمه و پدرم محمد است، آنچهابتدا گویم در پایان نیز مى‏گویم، گفتارم غلط نبوده و ظلمى در آن نیست، پیامبرى ازمیان شما برانگیخته شد که رنجهاى شما بر او گران آمده و دلسوز بر شما است، و برمؤمنان مهربان و عطوف است.  پس اگر او را بشناسید مى‏دانید که او در میانزنانتان پدر من بوده، و در میان مردانتان برادر پسر عموى من است، چه نیکو بزرگوارىاست آنکه من این نسبت را به او دارم.  رسالت خود را با انذار انجام داد، ازپرتگاه مشرکان کناره‏گیرى کرده، شمشیر بر فرقشان نواخت، گلویشان را گرفته و با حکمتو پند و اندرز نیکو بسوى پروردگارشان دعوت نمود، بتها را نابود ساخته، و سرکینه‏توزان را مى‏شکند، تا جمعشان منهزم شده و از میدان گریختند.

تا آنگاه که صبح روشن از پرده شب برآمد، و حق نقاب از چهرهبرکشید، زمامدار دین به سخن درآمد، و فریاد شیطانها خاموش گردید، خار نفاق از سرراه برداشته شد، و گره‏هاى کفر و تفرقه از هم گشوده گردید، و دهانهاى شما به کلمهاخلاص باز شد، در میان گروهى که سپیدرو و شکم به پشت چسبیده بودند.  و شما برکناره پرتگاهى از آتش قرار داشته، و مانند جرعه‏اى آب بوده و در معرض طمع طمّاعانقرار داشتید، همچون آتش‏زنه‏اى بودید که بلافاصله خاموش مى‏گردید، لگدکوب روندگانبودید، از آبى مى‏نوشیدید که شتران آن را آلوده کرده بودند، و از پوست درختان بهعنوان غذا استفاده مى‏کردید، خوار و مطرود بودید، مى‏ترسیدند که مردمانى که دراطراف شما بودند شما را بربایند، تا خداى تعالى بعد از چنین حالاتى شما را بدست آنحضرت نجات داد، بعد از آنکه از دست قدرتمندان و گرگهاى عرب و سرکشان اهل کتابناراحتیها کشیدید.
هرگاه آتش جنگ برافروختند خداوند خاموشش نموده، یا هر هنگامکه شیطان سر برآورد یا اژدهائى از مشرکین دهان بازکرد، پیامبر برادرش را در کام آنافکند، و او تا زمانى که سرآنان را به زمین نمى‏کوفت و آتش آنها را به آب شمشیرشخاموش نمى‏کرد، باز نمى‏گشت، فرسوده از تلاش در راه خدا، کوشیده در امر او، نزدیکبه پیامبر خدا، سرورى از اولیاء الهى، دامن به کمر بسته، نصیحت‏گر، تلاشگر، وکوشش‏کننده بود، و در راه خدا از ملامت ملامت‏کننده نمى‏هراسید. و این در هنگامه‏اىبود که شما در آسایش زندگى مى‏کردید، در مهد امن متنعّم بودید، و در انتظار بسرمى‏بردید تا ناراحتى‏ها ما را در بر گیرد، و گوش به زنگ اخبار بودید، و هنگامکارزار عقبگرد مى‏کردید، و به هنگام نبرد فرار مى‏نمودید.

وآنگاه که خداوند براى پیامبرش خانه انبیاء و آرامگاه اصفیاء را برگزید، علائم نفاقدر شما ظاهر گشت، و جامه دین کهنه، و سکوت گمراهان شکسته، و پست رتبه‏گان با قدر ومنزلت گردیده، و شتر نازپرورده اهل باطل به صدا درآمد، و در خانه‏هایتان بیامد، وشیطان سر خویش را از مخفى‏گاه خود بیرون آورد، و شما را فراخواند، مشاهده کردپاسخگوى دعوت او هستید، و براى فریب خوردن آماده‏اید، آنگاه از شما خواست که قیامکنید، و مشاهده کرد که به آسانى این کار را انجام مى‏دهید، شما را به غضب واداشت، ودید غضبناک هستید، پس بر شتران دیگران نشان زدید، و بر آبى که سهم شما نبود واردشدید.  این در حالى بود که زمانى نگذشته بود، و موضع شکاف زخم هنوز وسیع بود، وجراحت التیام نیافته، و پیامبر به قبر سپرده نشده بود، بهانه آوردید که از فتنهمى‏هراسید، آگاه باشید که در فتنه قرار گرفته‏اید، و براستى جهنم کافران را احاطهنموده است.
این کار از شما بعید بود، و چطور این کار را کردید، به کجا روىمى‏آوردید، در حالى که کتاب خدا رویاروى شماست، امورش روشن، و احکامش درخشان، وعلائم هدایتش ظاهر، و محرّماتش هویدا، و اوامرش واضح است، ولى آن را پشت سرانداختید، آیا بى‏رغبتى به آن را خواهانید؟ یا بغیر قرآن حکم مى‏کنید؟ که این براىظالمان بدل بدى است، و هرکس غیر از اسلام دینى را جویا باشد از او پذیرفته نشده ودر آخرت از زیانکاران خواهد بود.

آنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دلرمیده آرام گیرد، و کشیدن آن سهل گردد، پس آتش‏گیره‏ها را افروخته‏تر کرده، و بهآتش دامن زدید تا آن را شعله‏ور سازید،و براى اجابت نداى شیطان، و براى خاموش کردنانوار دین روشن خدا، و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید، به بهانهخوردن، کف شیر را زیر لب پنهان مى‏خورید، و براى خانواده و فرزندان او در پشتتپه‏ها و درختان کمین گرفته و راه مى‏رفتید، و ما باید بر این امور که همچون خنجربرّان و فرورفتن نیزه در میان شکم است، صبر کنیم.  و شما اکنون گمان مى‏برید کهبراى ما ارثى نیست، آیا خواهان حکم جاهلیت هستید، و براى اهل یقین چه حکمى بالاتراز حکم خداوند است، آیا نمى‏دانید؟ در حالى که براى شما همانند آفتاب درخشان روشناست، که من دختر او هستم.
اى مسلمانان! آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من

/ 0 نظر / 5 بازدید