باز هم " مدتی این مثنوی تعطیل شد .... "

مشغولیات زیاد باعث شده که فراموش کنم یه وبلاگی هم هست که باید هر چند وقت یکبار یه دستی به سر و گوشش بکشم. سعی میکنم از امروز اینکار رو انجام بدهم و حتی الامکان هفته ای یکی دو بار مطالبی رو اینجا درج کنم. تا یار که را خواهد و میلش به چه باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید