آینده ای با افعال ماضی

آمدم ، آمدی ، آمد.... آمدیم ، آمدید ، آمدند

دارم ، داری ، دارد.... داریم ، دارید ، دارند

هستم ، هستی ، هست.... هستیم ، هستید ، هستند

....

....

....

رفتم ، رفتی ، رفت.... رفتیم ، رفتید ، رفتند

داشتم ، داشتی ، داشت.... داشتیم ، داشتید ، داشتند

بودم ، بودی ، بود.... بودیم ، بودید ، بودند

 

به همین سادگی..... به همین سرعت

/ 3 نظر / 6 بازدید
f.s

سلام. در این روزمره گی زندگی تلنگر خوبی بود.و چه خوبه بتونیم فاصله بین این آمدن و رفتن را " انسانی" با کنش کامل باشیم. بقول شاعر: ای آمده گریان تو و خندان همه کس/ از آمدن تو گشته شادان همه کس/ امروز چنان باش که فردا چو روی/ خندان تو برون روی و گریان همه کس. التماس دعا.