ما به امید غمت ، خاطر شادی طلبیم

چند وقتیه که چشمم به جمال دیوان خواجه ی شیراز روشن نشده . امروز برای خروج کامل از وضعتی روحی این هفته های اخیر ، بسراغ حضرت حافظ رفتم...

 

خیز تااز در میخانه گشادی طلبیم

به رهدوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راهحرم وصل نداریم ، مگر

به گداییز در میکده زادی طلبیم

اشکآلوده ما گر چه روان است ولی

به رسالتسوی او پاک نهادی طلبیم

لذت داغغمت بر دل ما باد حرام

اگر ازجور غم عشق تو دادی طلبیم

نقطه خالتو بر لوح بصر نتوان زد

مگر ازمردمک دیده مدادی طلبیم

عشوه‌ایاز لب شیرین تو دل خواست به جان

بهشکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم

تا بودنسخه عطری دل سودا زده را

از خطغالیه سای تو سوادی طلبیم

چون غمترا نتوان یافت مگر در دل شاد

ما بهامید غمت خاطر شادی طلبیم

بر درمدرسه تا چند نشینی حافظ

خیز تااز در میخانه گشادی طلبیم

 

/ 0 نظر / 15 بازدید