یادداشت 22 آبان 89

امروز برگ دیگری از دفتر زندگیم ورق خورد. به دیوان لسان الغیب نظر انداختم ...

 

صلاح ازما چه می‌جویی که مستان را صلا گفتیم

به دورنرگس مستت سلامت را دعا گفتیم

 

درمیخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود

گرت باوربود ور نه سخن این بود و ما گفتیم

 

من ازچشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن

بلایی کزحبیب آید هزارش مرحبا گفتیم

 

اگر برمن نبخشایی پشیمانی خوری آخر

به خاطردار این معنی که در خدمت کجا گفتیم

 

قدت گفتمکه شمشاد است بس خجلت به بار آورد

که ایننسبت چرا کردیم و این بهتان چرا گفتیم

 

جگر چوننافه‌ام خون گشت کم زینم نمی‌باید

جزای آنکه با زلفت سخن از چین خطا گفتیم

 

تو آتشگشتی ای حافظ ولی با یار درنگرفت

ز بدعهدیگل گویی حکایت با صبا گفتیم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید