رفع نگرانی از خاطر رئیس جمهور محترم

ضمن تشکر از آقا رضا عزیز ، تصاویر مربوط به استقبال آقای ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه در پایین پله های !!! کاخ الیزه جهت آرامش خاطر جناب رئیس جمهور تقدیم میگردد.

 

http://media.farsnews.com/Media/8401/ImageReports/8401170190/1_8401170190_L600.jpg

http://media.farsnews.com/Media/8401/ImageReports/8401170190/7_8401170190_L600.jpg

http://media.farsnews.com/Media/8401/ImageReports/8401170190/8_8401170190_L600.jpg

 

راستی دروغ چه مجازاتی داره؟ کیلویی حساب میکنند یا کلمه ای؟

/ 0 نظر / 2 بازدید