مانند خورشید....

این نور و گرمایی که می روید ز خورشید

در پهنه ی منظومه ی ما

جان آفرین است

هستی ده و هستی فزای هر چه در روی زمین است

 

ما هیچ یک ، مانند خورشید

نوری و گرمایی که جان بخشد به این عالم نداریم

اما به سهم خویش و در محدوده ی خویش

ما نیز از خورشید چیزی کم نداریم

 

با نور و گرمای محبت

نیروی هستی بخش خدمت

در بین مردم می توان آسان درخشید

بر دیگران تابید و جان تازه  بخشید

مانند خورشید!

 

(شعر از: فریدون مشیری )

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمدگوهری

اگر خداوند آرزویی را در دل تو انداخت بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است.