امروز تفعلی به دیوان حافظ زدم....

از دست غیبت تو شکایت نمی کنم

تا نیست غیبتی نبود لذت حضور

این بیت ، زبان حالم ، در موارد مختلف بود. یک تفعل و یک پیام ، برای چندین موضوع...... جالب بود

/ 0 نظر / 3 بازدید